>> เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ ม. วลัยลักษณ์ 5 ปี ได้ 2 ปริญญา!! (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ ม. วลัยลักษณ์  5 ปี ได้ 2 ปริญญา!!

(หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560)

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2 ประเภท คือ

  1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ >>>>>>>>>> เรียน 4 ปี ได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบก้าวหน้า >>>> เรียน 5 ปี  ได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบก้าวหน้าเป็นแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีความสนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แล้วและมีผลการเรียนในชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ≥ 3.25  เข้าเรียนในแผนการศึกษาแบบก้าวหน้า และในชั้นปีที่ 3 และ 4  จะต้องเรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยรักษาระดับผลการเรียนได้ ≥ 3.25 เมื่อเรียนครบหน่วยกิตที่กำหนดภายใน 4 ปีจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ ในปีที่ 5 จะได้เข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรชีวเวชศาสตร์อีก 1 ปีการศึกษา เมื่อเรียนครบตามหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาโท จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

[ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบก้าวหน้า หากไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนได้ตามที่กำหนด สามารถกลับเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการได้ ซึ่งจะได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เมื่อเรียนหน่วยกิตครบตามกำหนด]

แผนภาพแสดงแผนการเรียนแต่ละชั้นปีโดยย่อและคุณวุฒิที่จะได้รับ

** รายวิชาก้าวหน้าคือรายวิชาในหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ หรือรายวิชาเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.