หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม KM ให้แก่อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การจัดทำรายวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม KM ให้แก่อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การจัดทำรายวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ อาจารย์ประจำจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรกายภาพบำบัดด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการเรียนการสอนในวิชา Clinical Decision Making and Evidence Based Practice for Physical Therapy ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ที่ถูกบรรจุอยู่ในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ที่จะนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไป