สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย โดยนักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการทางกายภาพบำบัด ในรายวิชา PTP-310 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ และโปรแกรมการออกกำลังกาย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) ความทนทานของระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต (Cardiorespiratory Endurance) และการประเมินสัดส่วนร่างกายและองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการให้แนะนำการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายในบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจวัดสมรรถภาพทางกายเป็นจำนวนมาก