สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แรกพบ MTWU25”

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แรกพบ MTWU25” ณ ห้อง 3301 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชสาสตร์ กล่าวเปิดงาน กิจกรรมการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ แนะนำแผนการเรียนและแนวทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาชีพ สามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและการจัดกิจกรรมของหลักสูตรฯ และเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เพราะเราคือครอบครัว medtech walailak หวังว่าน้อง ๆ นักศึกษาจะได้รับแรงบันดาล ได้รับพลังบวก++ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วแสดม่วงนะคะ