ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosquito excreta”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosquito excreta” ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี Dr.Rodolphe Hamel จาก The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) France เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริงทางห้องปฏิบัติการ และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิจัยและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่างชื่นชมการจัดการประชุมที่เป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ในการวิจัยและการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป