สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผูกศิษย์ น้อมใจ ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อเวลา 17.30-20.00  น. วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผูกศิษย์ น้อมใจ ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์  รองคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษากายภาพบำบัดทั้งสี่ชั้นปี  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีรับเสื้อวิชาชีพ พิธีบายศรีและรับขวัญ และการมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษา ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้

รางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 1. ปี 1 นางสาวณัฎฐา เทอดเกียรติชาติ
 2. ปี 2 นายอัสรี เจ๊ะเด็ง
 3. ปี 3 นางสาวกิตติมา เจะตัม

ประธานชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

 1. ปี 1 นายคีย์ธกาล สวัสดิภาพ
 2. ปี 2 นายอัสรี เจ๊ะเด็ง
 3. ปี 3 นางสาวนิรุสนีตา ละตะเย๊าะ

แกนนำติว วิชา anatomy ประจำภาคการศึกษา 3/2564

 1. นายวงศธร หนูคล้าย
 2. นางสาวณัฎฐา เทอดเกียรติชาติ
 3. นางสาวมารีน่า กอเส็ม
 4. นางสาวศศิวิมล พรหมมี
 5. นายโชคชัย มณีนิล
 6. นายอนันต์ยศ ย้อยนวล
 7. นายหฤษฏ์ เต๊ะหมาน
 8. นางสาวลัลนา บินสัน
 9. นายณภัทร ชลธาร

รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 1. นางสาวกัญจน์รัตน์ เจริญสุข
 2. นายปริญญา คชินทรโรจน์
 3. นางสาวพิมพ์ผกา ขาวสุวรรณ

สำหรับกิจกรรม “ผูกศิษย์ น้อมใจ ไหว้ครู” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดทั้งสี่ชั้นปี ได้แสดงความเคารพ เทิดทูน และตระหนักถึงความสำคัญของครู อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี เป็นประเพณีอันดีงาม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความนอบน้อม และการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์คือการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง เป็นคนดีมีความสามารถ