โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และการมอบรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และการมอบรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและกล่าวตอนรับวิทยากร มีการบรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด และการสอนนักศึกษาข้างเตียง โดยวิทยากร รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และมอบโล่ห์รางวัลให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1 . โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ ร.ต.ท.หญิง กภ. วารีรัตน์ ชุ่มอภัย โรงพยาบาลตำรวจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 2. ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ได้แก่ กภ. พรชุลี จันทร์แก้ว โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

          สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เป็นโครงการเพื่อให้อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษากายภาพบำบัด รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และเพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์