2 นักวิจัย จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก “WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS” จัดอันดับโดย Stanford University 2022

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักพิมพ์ Elsevier และ Stanford University มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ที่ติดอันดับโลก World’s Top 2% Scientists by Stanford University ปี 2022  ผลปรากฏว่า มีนักวิจัย จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ท่าน ติดอันดับ  Top 2% ของโลกดังกล่าวด้วยดังนี้

1.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (career-long citation impact) จนถึงสิ้นปี 2021 จำนวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในสาขา General & Internal Medicine จากจำนวนนักวิจัยทั่วโลกกว่า 190,000 คน

2. ผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2021 (citation impact during the single calendar year 2021) มี 2 ท่าน ประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในสาขา General & Internal Medicine และ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขา Tropical Medicine จากจำนวนนักวิจัยทั่วโลกกว่า 200,000 คน