ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัครดังนี้
รูปแบบที่ 1 : ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
1. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า 3.00
3. เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
4. เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5. เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

 

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 40 คน)

แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป: 3.00

แบบที่ 1 GPAX + Portfolio

แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์- 28 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

 
          สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด นั้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาฯ ข้างต้น ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า นายเบญจเสฏฐ์ จันทร์งาม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในปีการศึกษา 2561 อนึ่ง เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาฯ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ข้อ 3 การสนับสนุนและงบประมาณ
ประกาศโดย..สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร ได้รับเชิญเพื่อร่วมพูดคุยจาก 2 มหาวิทยาลัยดังในประเทศอินเดีย

รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Innovation and Health Products ได้รับเชิญจาก 2 มหาวิทยาลัย ในประเทศอินเดีย ร่วมพูดคุย ดังนี้ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 พุดคุยหัวข้อ Plant and Pathogen : India-ASEAN Future Research Collaboration ณ Department of Zoology, Deshbandhu College, University of Delhi 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พูดคุยหัวข้อ Exploring Research in Public Health ณ Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University 

การไปร่วมพูดคุยกับทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเข้มแข็งด้านการวิจัยระหว่าง India- ASEAN ซึ่งมี 2 โครงการอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติจาก Department of Biotechnology, the Government of India นอกจากนี้ ยังจะมีความร่วมมือทางด้านวิชาการในโอกาสต่อไป เช่น การแลกเปลี่ยนโปรแกรม การจัดสัมมนานานาชาติ เป็นต้น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SAH-English Day

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับปีใหม่ 2019 ด้วยกิจกรรมกรรมใหม่ มาร่วมกันใช้ภาษาอังกฤษทุกวันพฤหัสบดี กับ SAH-English Day ค่ะ

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

          ผศ.ดร.ยุวดีวิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 17-21ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทินิดี จ.ระนอง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

 

         สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร (พันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร SAH5 ร่วมกับพันธกิจผลิตบัณฑิต SAH3) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแนะนำสำนักวิชาฯ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการให้อาจารย์ใหม่แนะนำตนเองพร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง ต่อด้วยการแนะนำโครงสร้างสำนักวิชาฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดี การชี้แจงบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยง โดย อาจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ ให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติตัวในการทำงานและการประเมินผลงานสำหรับอาจารย์ใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

 

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเจรจาและลงนามความร่วมมือกับ Professor Dr. Allan Butterfield, Professor Dr. Steven Estus, Professor Dr. Christopher Norris, Sanders-Brown Aging Center และ Professor Dr.Daret St Clair, Marky Cancer Center, University of Kentucky, USA เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษา โดยกิจกรรมแรกของความร่วมมือ คือการส่งอาจารย์รุ่นใหม่ของสำนักวิชาสหเวชฯ มวล.ไปศึกษาวิจัยด้าน Cancer เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ University of Kentucky ในเดือนมกราคม 2562 – ธันวาคม 2562"

#WUSAH #WALAILAKUNIVERSITY

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH