สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา MTH60-439 และ MTH60-439E ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในชื่อโครงการบริการวิชาการตรวจคัดกรองโรคทางระบบปัสสาวะและภาวะซีด

เมื่อวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม และ อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ ร่วมกับคณาจารย์แขนงจุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่ใน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าสูงบน ชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา ชุมชนหัวตะพาน และชุมชนบ้านนากุน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา MTH60-439 และ MTH60-439E  ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในชื่อโครงการบริการวิชาการตรวจคัดกรองโรคทางระบบปัสสาวะและภาวะซีด เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แก่นักศึกษา และมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนในชุมชน โดยมีการตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจค่าความเข้มข้นเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีด และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลไตและห่างไกลภาวะซีดผ่านสื่อแผ่นพับ  มีนักศึกษาและคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน และผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง