สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด”

            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณาจารย์แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด” ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระบัว และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน โดยมีนักเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 6 ขวบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 429 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการปรสิตวิทยา (MTH60-232E) เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวิชาชีพต่อสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดีในเด็กเล็ก ด้วยการตรวจหาโรคพยาธิเข็มหมุดให้แก่เด็กนักเรียน และมอบสื่อแผ่นพับความรู้เรื่องโรคพยาธิเข็มหมุดแก่ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ฯ เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งได้เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนภายนอก 

ทั้งนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการยุติการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิตในเด็กเล็ก โดยมุ่งเป้าที่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิเข็มหมุด และได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิเข็มหมุดต่อไป