กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทีมคณาจารย์จากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส และทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยและความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และได้มีการหารือ วางแผนเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันในอนาคตต่อไป