ไม่มีหมวดหมู่

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566
พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัดและให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยออกอากาศเผยแพร่ทาง Website Youtube Walailak Chanel page facebook และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี พัทลุง และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ลิงค์ ดังนี้
1.หัวข้อ : “เชื้อดื้อยา ภัยร้ายใกล้ตัว” บรรยายโดย ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ
  https://www.facebook.com/watch/?v=455682579865214&ref=sharing
 
2.หัวข้อ : “ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี” บรรยายโดย ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=1189226805002417&ref=sharing
 
3.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับอัมพฤกษ์อัมพาต” บรรยายโดย ผศ.ดร.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
  https://www.facebook.com/watch/?v=1437591349983314
 
4.หัวข้อ : “โรคไข้กาฬหลังแอ่น” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
  https://www.facebook.com/watch/?v=1457487034654856
 
5.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับพาร์กินสัน” บรรยายโดย ดร.จารุภา เลขทิพย์
  https://www.facebook.com/watch/?v=5965865326778189
 
6.หัวข้อ : “น้ำมันปาล์มแดง ประโยชน์ที่มากกว่าการปรุงอาหาร” บรรยายโดย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=3575432199368374&ref=sharing
 
7.หัวข้อ : “นักเทคนิคการแพทย์กับการตรวจปัสสาวะ” บรรยายโดย ผศ.ดร. ศรุดา คุระเอียด
  https://www.facebook.com/watch/?v=921516452184082&ref=sharing


8.หัวข้อ : “แมลงวันภัยร้ายหน้าร้อน” บรรยายโดย ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว
  https://www.facebook.com/watch/?v=756174849190112&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “อันตรายที่มาจากยุง” บรรยายโดย ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
https://www.facebook.com/watch/?v=750537266586858&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต”  บรรยายโดย อ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
https://www.facebook.com/watch/?v=166284816339532&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โพรไบโอติก(PROBIOTICS)จุลินทรีย์มีประโยชน์” บรรยายโดย ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม
https://www.facebook.com/watch/?v=956217735725082&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง” บรรยายโดย อ.ประถมชัย รัตนวรรณ
https://www.facebook.com/watch/?v=1279926796237944
 
  1. หัวข้อ : “ภูมิคุมกันบำบัดรักษามะเร็ง” บรรยายโดย รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
https://www.facebook.com/watch/?v=578166647631781&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “การตรวจคัดกรองและตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
https://www.facebook.com/watch/?v=1691654721294403&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โรคติดเชื้อกับการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน”  บรรยายโดย ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว
https://www.facebook.com/watch/?v=1591678001237695&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “มะเร็งรู้เร็วรักษาได้” บรรยายโดย อ.ดร.อามานร์ เทศอาเส็น
https://www.facebook.com/watch/?v=807036260985578&ref=sharing


สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน
ช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้กำลังใจ ให้ความรู้ด้านการดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รวมถึงมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การวัดความดันโลหิตและการตรวจภาวะซีด ภายใต้โครงการ "บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชฯ มวล."
การลงพื้นที่เชิงรุกทำให้ทราบถึงข้อมูลสุขภาพเชิงลึกของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจสอดคล้องกับที่มาของโรคประจำตัวของประชาชนในชุมชน คณะทำงานได้นำประเด็นสำคัญเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชนต่อไป
กิจกรรมเยี่ยมบ้านได้สร้างความรอยยิ้มและกำลังใจแก่คนในชุมชน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และคนในชุมชนมีความพร้อมในการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นให้เกิดขึ้นในชุมชน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

โครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์”

โครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์”
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ทางสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำโดยคณาจารย์แขนงจุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ชั้นปีที่ 3 ออกบริการวิชาการภาคสนาม ณ โรงเรียนวัดสโมสร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์” ซึ่งรายวิชาดังกล่าวจะมีการฝึกให้นักศึกษาดำเนินการบริการวิชาการเพื่อประมวลความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่ได้ศึกษามาและเป็นการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งประโยชน์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
1) เกิดการบริการวิชาการ/วิชาการรับใช้สังคมตามความต้องการของชุมชน/สังคมที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) ส่งเสริมให้เกิดการยุติการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิต โดยเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคหนอนพยาธิในลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ต่อเนื่องจากกิจกรรมก่อนหน้าที่เคยได้รับบริการตรวจหาพยาธิในลำไส้ไปแล้วนั้น
3) ชุมชนนำร่องโรงเรียนวัดสโมสร ได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียน และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนมากขึ้นและยั่งยืน
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนวัดสโมสรเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา โดยในวันดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการ "บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการ "บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล. โดยได้รับเกียรติจากนางนิภาพร แก่นเพชร นางคอลีเยาะ สาแมง และนางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลฯ โดยฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ในเด็กและในผู้ใหญ่ การใช้เครื่อง AED การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ และได้รับเกียรติจาก ทนพญ.พรใจ บัวหลวง นักเทคนิคการแพทย์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมผู้ป่วยและการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี" และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ อสม. เข้าใจกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ Upskill/Reskill เสริมทักษะที่จำเป็นให้การช่วยชีวิตคนในชุมชน ยกระดับอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ผ่านการอบรมฯ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับ อสม. เป็นอย่างมาก มีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเสนอให้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านมิติสุขภาพให้แก่ อสม. ชุมชนบ้านท่าสูงบน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวิทยากร สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนของกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพพยาบาลของแต่ละประเทศ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning, CBL) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครอบคลุมครบสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ✍️
ทั้งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการกายภาพบำบัด ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฎิบัติการพยาบาล และห้องปฎิบัติการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกด้วย
📌 กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023). 🧡

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทั้ง 4 ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจจากศิษย์และครู

#ความตั้งใจและความศรัทธาของศิษย์ต่อครู

“แม่พิมพ์ชาติ แผ่ผงาด เป็นประจักษ์

คอยปกปักษ์ ตักเตือน แลห่วงหา

ครูผู้ให้ มิเพียงแค่ รู้วิชา

เฝ้าสอนว่า หวังลูกศิษย์ นั้นได้ดี

กาลผ่านไป วลักลักษณ์ คงเคียงอยู่

คณาครู ล้วนเมตตา เปรมสุขี

ศิษย์คิดใคร่ ดั่งบุญคุณ อันมากมี

จักเป็นที่ หนุนให้ท่าน เกษมเทอญ”

 

🌟Cr. นายสุรจิต อิ่มบุญสุ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ผู้กล่าวบทกลอน

✨นายวรากร สังข์ทอง ผู้ประพันธ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ณ แพปลา ชุมชนท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรธรรมราช

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ณ แพปลา ชุมชนท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรธรรมราช
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจคัดกรองภาวะซีด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ณ แพปลา ชุมชนท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรธรรมราช จำนวน 32 ราย จากการตรวจเบื้องต้นพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซีด ร้อยละ 20 ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากภาวะซีด เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างและแรงงานฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการติดต่อประสานงานและสนับสนุนเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU)

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU)
Academic collaboration established between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU). The Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between MT-SAH-WU and MBLS-CM-CGU was held on June 8, 2023 at Chang Gung University, Taoyuan city, Taiwan.
Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) led by Assoc.Prof.Dr. Jitbanjong Tangpong, Dean of School of Allied Health Sciences and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU) led by Prof. Dr. Chia-Rui Shen, Chair, Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University, both universities agreed to have an academic collaboration which include staff and student mobility for research, professional training, teaching and learning purposes including attending the international conference, symposium, or seminar organized by WU or CGU.
Assoc.Prof. Dr. Jitbanjong Tangpong, Dean School of Allied Health Sciences, said, “One of the university’s commitments is to conduct studies and research in order to develop new knowledge that can be of benefit to national productivity and help enhancing international competitiveness of Thailand. Our school, the School of Allied Health Sciences, we try our best to respond to the university policy and missions by maintaining international collaboration as well as looking for a new international collaboration. CGU is one of the top private universities in Taoyuan city, Taiwan and in 2023, CGU is ranked #475 by the QS World Universities Rankings and is the top 5 university among the 151 universities in Taiwan.”
“We received a very warm welcome from CGU and everything was extremely well-organized during our study visit. The Memorandum of Understanding (MOU) between MT-SAH-WU and MBLS-CM-CGU was also signed. This was our great pleasure that Prof. Dr. Thomas KF Lei, Dean, Office of International Affairs, Prof. Dr. Chia-Rui Shen, Chair, Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Prof. Dr. Ching-Ping Tseng, Chair of the Department’s International Affairs Committee, and member of the department i.e. Prof. Dr. Kowit-Yu Chong, Prof. Dr. Rei-Lin Kuo, Prof. Dr. Hsiu-Chuan Yen, Prof.Dr. Chih-Ching Wu, Assoc.Prof. Dr. Chia-Chen Chang and students joined this activity including the MOU signing ceremony, Laboratory and University tour. We greatly appreciate their time and effort”.
This study activity, led by Asst.Prof. Dr. Moragot Chatatikun, Head of this project, and the Asst. Dean for International Affairs, Asst. Prof. Dr. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, Asst.Prof.Dr. Suriyan Sukati, Program Director of Medical Technology International program, Prof.Dr. Hideyuki Majima, Visiting Professor, Assoc.Prof.Dr. Manus Kotpui, Deputy Dean, Assoc.Prof.Dr. Wiyada Kuanhien Klangbud, Head of Medical Technology Clinic, Asst.Prof.Dr. Nichapa Jandee, Head of Research Unit, Ms Sudawan Wanbayor and Ms Maneerat Srisuksai, supporting admin team from School of Allied Health Sciences. We took all of the 2nd year students from Medical Technology International Program and selected 2 students from the Medical Technology Regular Program, 36 students in total to join the study visit at CGU and Chang Gung University Memorial Hospital (CGMH).
“I’m excited and pleased to visit CGU and CGMH. I am really impressed with their hospitality and kindness as well as their research work related to Health Sciences. To CGMH, this place is listed in the top 3 largest hospital in the world, their team work and dedication to take care patients are great in particular the laboratory works responsible by the Medical Technologist. We sincerely appreciate to Asst.Prof.Dr. Chia-Ni Lin, Assistant Professor level R & D Director, Asst.Prof. Huang, Chung-Guei, Chief Medical Technologist and the CGMH team” Yosita Leepromma, the 2nd year MT international program student said.
#Study visit and MOU with CGU #School of Allied Health Sciences #Walailak University #Medical Technology International Program #SAH International Affairs

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU)

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU)

Academic collaboration established between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU). The Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between SAH-WU and CBMSE-NYCU was held on June 9, 2023 at National Yang Ming Chiao Tung University, Taipei city, Taiwan.

Assoc.Prof. Jitbanjong Tangpong, Dean School of Allied Health Sciences, said, “Our school, the School of Allied Health Sciences, we try our best to respond to the university policy and missions by maintaining international collaboration as well as looking for a new international collaboration. National Yang Ming Chiao Tung University is one of the top public universities in Hsinchu City, Taiwan and is ranked #202 by the QS World University Rankings in 2023. This was our great pleasure that NYCU accepted our study visit and agreed to have a MOU for academic cooperation in particular staff and student mobility for research and professional training”. Asst. Prof. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, added “We received a very warm welcome from NYCU team led by Prof. Chun-Li Lin, Dean College of Biomedical Science and Engineering, Prof. Li-Wei Chou, Deputy Vice President for International Affairs, Prof. Jason C. Huang, Chair Department of Biotechnology and Laboratory Science in Medicine, Prof. Shr-Jeng Jim Leu, Department of Biotechnology and Laboratory Science in Medicine, who took us for NYCU Hospital tour, Prof. Yi-Fen Shih, Chair Department of Physical Therapy and Assistive Technology including all faculty and supporting staff.”
This study activity, led by Asst.Prof. Dr. Moragot Chatatikun, Head of this project, and the Asst. Dean for International Affairs, Asst. Prof. Dr. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, Asst.Prof. Dr. Suriyan Sukati, Program Director of Medical Technology International program, Prof.Dr. Hideyuki Majima, Visiting Professor, Assoc.Prof.Dr. Manus Kotpui, Deputy Dean, Assoc.Prof.Dr. Wiyada Kuanhien Klangbud, Head of Medical Technology Clinic, Asst.Prof.Dr. Nichapa Jandee, Head of Research Unit, Ms Sudawan Wanbayor and Ms Maneerat Srisuksai, supporting admin team from School of Allied Health Sciences. We took all of the 2nd year students from Medical Technology International Program and selected 2 students from the Medical Technology Regular Program, 36 students in total to join the study visit at NYCU-Yang Ming campus and NYCU Hospital-Lanyang campus.
“The NYCU study visit provided us the excellent knowledge and ideas on the discovery of medical innovations, development of medical devices, laboratory management, and the roles of Taiwan medical Technologists. We learned and shared information regarding the Medical Technologist’s role in Thailand. We are grateful to the all professors, staff, and students at NYCU for sharing information and hospitality. We had a great time there and do hope to welcome NYCU team at Walailak University soon.” Nattawut Lapjaratsangrot, the 2nd year MT international program student said.
#Study visit and MOU with NYCU #School of Allied Health Sciences #Walailak University #Medical Technology International Program #SAH International Affairs

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2556 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรทวิภาษา ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล เปรมจิตต์ เป็นวิทยากร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ การสืบค้นหาข้อมูล การเขียนงานเชิงวิชาการและการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นสากลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งยังสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Exit/Exam ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดทั้ง 3 วัน มุ่งเน้นให้ 1.นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างของข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ 2.แนวทางการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยตนเองสำหรับการไปสอบ TOEIC 3.หัวข้อหลักภาษาที่จำเป็นสำหรับการทำโจทย์ข้อสอบ TOEIC