สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้ร่วมจัดซุ้มอาหาร ถวายทานไฟและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร 29 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมทำนุบำรุงศาสนา โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญ ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และศาสนาณ ณ ซุ้มสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นเงิน 2,009 บาท