ข่าวประชาสัมพันธ์

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม SAH SEMINAR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

          กิจกรรม SAH SEMINAR คือ เวทีให้คณาจารย์ได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยของตนเองทีกำลังดำเนินการอยู่ หรือนำเสนอผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย และสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน โดยกิจกรรม SAH SEMINAR  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  และมีอาจารย์นำเสนอ 3 คน คือ

          1) อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช นำเสนอเรื่อง: Relationship between Attitude Towards Physical Activity and Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

         2) สุขสันต์ ช่างเหล็กนำเสนอเรื่อง: α-Mangostin and its properties on learning and memory impairment.

         3) อาจารย์ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว นำเสนอเรื่อง: Forensic entomology:  species distribution and species identification.

         โดยมีอาจารย์ของสำนักวิชา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky) 

            สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky)  ซึ่งได้แก่

–          ทีมที่ 1 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล  รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก   ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม  ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานของ ศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)

–          ทีมที่ 2 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณและอาจารย์สมิทธ์ หวันมาแซะ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานของ รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง (หัวหน้าโครงการ)

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง บันทึกรายการ Walailak Moving forword

         ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการ Walailak Moving forword เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติและหลักสูตรกายภาพบำบัด  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  เวลา 10.30 น. ณ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม SAH SEMINAR ประจำเดือน ตุลาคม 2563

           กิจกรรม SAH SEMINAR คือ เวทีให้คณาจารย์ได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยของตนเองทีกำลังดำเนินการอยู่ หรือนำเสนอผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย และสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน โดยกิจกรรม SAH SEMINAR ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี และมีอาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ นำเสนอเรื่อง: Development of a rapid and sensitive quantum dot-based immune chromatographic strip by double labeling PCR products for detection of Staphylococcus aureus in food. โดยมีอาจารย์ของสำนักวิชา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน ด้วยกัน

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เยี่ยมชุมชนบ้านท่าสูงบน

         สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีและประธานพันธกิจบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มวล. มอบของใช้แทนคำขอบคุณให้กับชุมชนบ้านท่าสูงบน และการร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสุขภาพในปีงบประมาณ 2564

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมออกประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยคณะทำงานสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กรได้ร่วมออกประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนสายวิทย์-คณิตเข้าร่วมรับเป็นจำนวนมาก

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์รับการตรวจประเมิน 5s Model Award 2020

           เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์พร้อมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน Thailand 5s Award 2020 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์/ประธาน 5ส Green มวล. รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมให้การต้อนรับ และมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ร่วมในการประชุมครั้งนี้

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar ในพุธวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7

โดยในรอบนี้มี

1) อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ นำเสนอเรื่อง Correlation of COPD assessment test (CAT) with BODEx index in stable chronic obstructive pulmonary disease patients

2)อาจารย์กนก เตียประพงษ์ นำเสนอเรื่อง : A comparison of treadmill and overground running on physical performance in sedentary healthy individuals

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก” เพื่อให้อาจารย์ของสำนักวิชาสามารถเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกและได้รับทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น  โดยมี ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลสนับสนุน 

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร TCAS 2564 Portfolio
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 20 กันยายน 2563
กำหนดสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ภายใน 30 กันยายน 2563
สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
รับจำนวน 40 คน
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
GPAX 4 ภาคขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00
เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา
– วิทยาศาสตร์ 3.00 หรือ คณิตศาสตร์ 3.00
– อังกฤษ 3.00
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
– เรียงความหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและเหตุผลในการเลือกเรียน
– ใบรับรองแพทย์
สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครรอบ Portfolio แล้วขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยสอบถามได้ที่ https://line.me/R/ti/g/W0A7HexkpV
หรือ inbox ที่ FB: กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ได้เลยค่ะ