ขอเชิญชวนร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อ Research design and publications in high index journals: Steps onward ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ Research design and publications in high index journals: Steps onward  ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting  โดย Prof. Dr. Md. Atiar Rahman จาก    Department of Biochemistry and Molecular Biology University of Chittagong, Bangladesh

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้  ผ่านการแสกน QR Code หรือคลิกลิงก์  https://bit.ly/3IAsA4C

ช่องทางการเข้าร่วมเสวนา  Meeting ID: 925 5702 2533, Passcode: 351228

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  ลักเซ้ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์  07-567-2634 หรือ Email: lthawatc@wu.ac.th