สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

                 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 21 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom, FB Live: Medtech Walailak โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บุคลิกภาพปัง…ดังได้ไกล” โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ การเขียน CV และสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ปัง โดย คุณศุภวิทย์ ผุดอักษร Account Value Lead Roche diagnostics รวมทั้งพูดคุยสบาย ๆ กับการประกอบอาชีพหลังสำเร็จ การศึกษา โดยวิทยากร จากสายงานต่าง ๆ ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งได้มีการแนะนำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจจะเรียนต่อใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงถึงมุติทาจิต แก่คณาจารย์ ก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา