ข่าวเด่น

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล และ อาจารย์ ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Acta Tropica Scopus Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล และ อาจารย์ ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Acta Tropica Scopus Q1
Article : Anti-Leishmania Activity of Artesunate and Combination Effects with Amphotericin B against Leishmania (Mundinia) martiniquensis In Vitro.
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลธิชา รมยะสมิต อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Foodborne Pathogens and Disease Scopus Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลธิชา รมยะสมิต อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Foodborne Pathogens and Disease Scopus Q1
Article : Occurrence, Antimicrobial Resistance Profile, and Characterization of Extended-spectrum β-Lactamase–producing Escherichia coli Isolates from Minced Meat at Local Markets in Thailand.
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกหนึ่งผลงาน “อาจารย์ที่มีผลประเมินการสอนไม่น้อยกว่า 4.00 ทุกรายวิชา ร้อยละ 100”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกหนึ่งผลงาน
“อาจารย์ที่มีผลประเมินการสอนไม่น้อยกว่า 4.00 ทุกรายวิชา ร้อยละ 100”
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับผลงานตีพิมพ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Pharmaceutics Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผลงานตีพิมพ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Pharmaceutics Q1 🎉🎉

Article : Nanotechnology applications of flavonoids for viral diseases.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#WUSAH #MTWU #PTWU

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International immunopharmacology Scopus Q2

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International immunopharmacology Scopus Q2

Article : Cross-regulation of Notch/AKT and Serum/Glucocorticoid Regulated Kinase 1 (SGK1) in IL-4-stimulated Human Macrophages.

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล (First Author) ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ (Co Author) อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ (Corresponding Author) อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด International Journal of Environmental Research and Public Health Scopus Q2

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ 

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล (First Author)

ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ (Co Author)

อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ (Corresponding Author)

อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

International Journal of Environmental Research and Public Health

Scopus Q2

 🎉🎉

Article : A Home-Based Multimedia Pulmonary Rehabilitation Program Improves Clinical Symptoms and Physical Performance of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับผลงานตีพิมพ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Acta Tropica  Scopus Q1

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผลงานตีพิมพ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Acta Tropica  Scopus Q1 🎉🎉

Article : Nanoliposomes increases Anti-Trichomonas vaginalis and apoptotic activities of metronidazole.

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับผลงานตีพิมพ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Pharmaceuticals Scopus Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผลงานตีพิมพ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Pharmaceuticals Scopus Q1 🎉🎉

Article : Opioid analgesia and opioid-induced adverse effects: A review.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#MedtechWalailak

#MedicalTechnologyInternational

#PhysicalTherapyWalailak

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Bodywork & Movement Therapies Q1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Bodywork & Movement Therapies Q1 🎉🎉

Article : Manorah training alleviates median neural tension and improves physical fitness in sedentary young adults: A randomized control trial.

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#MedtechWalailak

#MedicalTechnologyInternational

#PhysicalTherapyWalailak

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research Q3

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research Q3 🎉🎉🎉

Article : Modulation of platelet functions by Careya sphaerica Roxb. leave extracts.