สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน และร่วมเเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การผลิตผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง นำโดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ
  • อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววนิชกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
  • อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คลินิกกายภาพบำบัด อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์