ข่าวเด่น

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ virtual conference “SAH International Conference 2022 | Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic” ในวันที่ 28-29 มี.ค. 65

Read More »
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ (First Author) และ ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ (Corresponding Author) อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Scopus Q1 

Read More »