ข่าวเด่น

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ virtual conference “SAH International Conference 2022 | Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic” ในวันที่ 28-29 มี.ค. 65

Read More »
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ (First Author) และ ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ (Corresponding Author) อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Scopus Q1 

Read More »
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล (First Author) ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ (Co Author) อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ (Corresponding Author) อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด International Journal of Environmental Research and Public Health Scopus Q2

Read More »