Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ประกาศสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) (ทุนภายใต้ความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์จำกัด) ปีการศึกษา 2563

Read More »

ข่าวรับสมัครงาน