ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

ด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจาก Sport Rehabilitation Department, Faculty of Sport Science and Coaching, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 19 คน และคณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และรองศาสตราจาย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินโดยคณาจารย์ในหลักสูตร แนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัดและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UPSI โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ พัฒนานักศึกษาและคณาจารย์สู่ความเป็นสากลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนริศรา แก้วบุญเลิศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนริศรา แก้วบุญเลิศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน SLCO1B1, และ CYP450 ต่อการตอบสนองการรักษาด้วยยาสเตตินในผู้ป่วย
ที่มีไขมันในเลือดสูงเชื้อชาติไทย 
(The study of SLCO1B1 and CYP450 polymorphisms on response to statins therapy in Thai hypercholesterolemic patients)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00-16:00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนริศรา แก้วบุญเลิศ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรวรรณ พูลศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

            ด้วยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรวรรณ พูลศรี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง นาโนอิมัลชันครีมต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำมันรำข้าวสังข์หยด ใบพลู เสม็ดแดงและทานาคา (Nano emulsion Skin Cream Against Inflammation of Sangyod Rice Bran oil, Piper betle, Syzygium gratum and Hesperethusa crenulata) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้อำนวยนการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วม โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

  1. เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (Conceive-Design-Implement-Operate, CDIO-based Education) ต่อการปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
  2. กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตร
  3. เข้าใจหลักการของ Constructive Alignment
  4. ออกแบบการเรียน-การสอน-การประเมินผล ที่เหมาะสมกับรายวิชา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ/แผนการศึกษา

1.

นายกฤตติน ศรีสุข

ป.เอก แบบ 2.2

2.

นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์รักษา

ป.โท แผน ก2

3.

นางสาวธนัชพร กันไพเราะ

ป.โท แผน ก2

4.

นางสาววนัสนันท์ จุลหริก

ป.โท แผน ก2

5.

นางสาวรุ่งนภา กรีทอง

ป.โท แผน ก2

>> สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2564)

 

ด้วยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีมติให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2564)