Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ข่าวนักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน