นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ออกให้บริการวิชาการในรายวิชากายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกให้บริการวิชาการในรายวิชากายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเวียนหัวบ้านหมุน การล้มในผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองภาวะเวียนหัวบ้านหมุน ความเสี่ยงในการล้ม การประเมินความเครียด การตรวจวัดความดันโลหิต และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มากมาย