ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

 
          สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด นั้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาฯ ข้างต้น ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า นายเบญจเสฏฐ์ จันทร์งาม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในปีการศึกษา 2561 อนึ่ง เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาฯ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ข้อ 3 การสนับสนุนและงบประมาณ
ประกาศโดย..สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์