ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1) อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

2) อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3) อาจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

https://www.wu.ac.th/th/news/13193

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018 ภายใต้ Theme : “In Honour of HRH Princess Chulabhorn Walailak: Cultures without Borders” ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2561 โดยจะมีผู้เข้าร่วมค่ายเป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 คน และนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 60 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ของค่าย รวมทั้งมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องทำกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอ และอื่นๆ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติระหว่างการเข้าร่วมค่าย
เกณฑ์การคัดเลือก

สำนักวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาพิจารณาคัดเลือกความสามารถด้านทักษะการเขียนโดยให้นักศึกษาส่งเรียงความภาษาอังกฤษความยาว 600-1,000 คำ ตามหัวข้อที่กำหนด คือ “What is your opinion on cultures without borders in the globalized world”
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง โดยยื่นใบรับรองแพทย์ ต่อสำนักวิชา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ ตามลิ้งค์ https://goo.gl/PWJu5r
โดยส่งเรียงความภาษาอังกฤษได้ที่ธุรการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หรือทางอีเมล์ pair.wu@gmail.com ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการสัมภาษณ์สำนักวิชาฯ จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในภายหลัง

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. – 14:30 น. สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2  โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นการชี้แจงขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ  เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน และการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 23 คนเป็นอาจารย์จากสาขาวิชากายภาพย์จำนวน 7 คนและเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จำนวน 16 คน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ สหเวชศาสตร์ อีกด้วย

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” ในหัวข้อ “Innovation and Natural Products for Health and Well-Being” ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ icbms2018@gmail.com

 

              School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018 in Nakhon Si Thammarat, Thailand. The theme of this conference is “Innovation and Natural Products for Health and Well-Being” including updated information on medical research in tropical diseases and natural products. For more information please contact icbms2018@gmail.com

https://icbms.wu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย วิชาการด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นางสาวสุจินต์ จันทร์จำเริญ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ บ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ฯ รวมถึงคณาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร 

การลงนามในครั้งนี้ ม.วลัยลักษณ์ และ บ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ฯ จะร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพในการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)  ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ทีม NAKEDEYE จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย

1.นางสาวรุ่งนภา กรีทอง

2.นางสาวพิชภรณ์ ไข่เกษ

3.นางสาวพิมพ์ผกา โบกขระณีย์

โดยงานวิจัยชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยมีอาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยดังกล่าว

โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

กิจกรรม Education program ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาได้มีการเล็งเห็นถึงประโยชน์และความเป็นไปได้ที่จะมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 3

ในการนี้ มหาวิทยาลัย UPSI จึงได้จัดกิจกรรม Education program ขึ้น โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษา จาก Faculty of Sport Science and Coaching,UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย จำนวนทั้งสิ้น 19 คน เดินทางมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 -29 กันยายน 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยที่ดำเนินโดยคณาจารย์ในหลักสูตร แนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกันและการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัดและนักศึกษาจาก UPSI

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสาวเพชรตยา สิทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลชมเชย “รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน และมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิฯ, ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธี

วัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาและเพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 กล่าวคือ มีความตระหนักในหน้าที่และให้ความสำคัญต่อเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและประพฤติตนอยู่ในกรอบวินัยรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวิชาชีพอย่างประจักษ์ และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง