ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายชิติพัทธ์ เทพเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้