แบบฟอร์ม

 

 

  1. ใบสำคัญรับเงิน
  2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  3. ใบมอบฉันทะ
  4. แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (แนบใบยืมเงินทดรอง)
  5. แบบสรุปค่าใช้จ่าย (แนบใบคืนเงินทดรอง)
  6. เอกสารแสดงขอบเขตงาน (แนบ-พ.7)
  7. แบบฟอร์มตัดเกรดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (02112021)

 

 

 

About Wichukorn Dandecha

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

สำนักวิชาสหเวชศ …

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)”

    & …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bed bug & Maggot therapy” การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน

สาขาวิชาเทคนิคก …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา WUQA ประจำปีการศึกษา 2563 ที่คะแนน 4.84 อยู่ในระดับ ดีมาก

    & …