แบบฟอร์ม

 

 

  1. ใบสำคัญรับเงิน
  2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  3. ใบมอบฉันทะ
  4. แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (แนบใบยืมเงินทดรอง)
  5. แบบสรุปค่าใช้จ่าย (แนบใบคืนเงินทดรอง)
  6. เอกสารแสดงขอบเขตงาน (แนบ-พ.7)
  7. แบบฟอร์มตัดเกรดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (02112021)

 

 

 

About Wichukorn Dandecha

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

    & …

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันจันทร์ท …

Hematology & Transfusion Science Research Center (HTSRC)

5ส Green สหเวชศาสตร์

โครงสร้างคณะกรร …