สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564

                 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการจัดกิจกรรมไหว้ครูของสำนักวิชาฯ โดยมีคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาทั้งหลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์ และมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความนอบน้อมต่ออาจารย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คือการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงให้เด็กเป็นคนดีมีความสามารถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

    & …

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันจันทร์ท …

Hematology & Transfusion Science Research Center (HTSRC)

5ส Green สหเวชศาสตร์

โครงสร้างคณะกรร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น