สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ virtual conference “SAH International Conference 2022 | Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic” ในวันที่ 28-29 มี.ค. 65

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
– ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและเชื้อจุลชีพ
– ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
– ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย
ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ virtual conference
“SAH International Conference 2022 | Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic”
ในวันที่ 28-29 มี.ค. 65
ในงานประกอบด้วย
– Special talk โดย Keynote Speakers และ Invited Speakers
– Oral presentation พร้อมรางวัล Oral Presentation Outstanding Award
– Special issue จากวารสารวิชาการ Trends in Sciences (Scopus Q3)
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://sah.wu.ac.th