สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra Q2

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra Q2

Article : Correlations between Hand Dexterity and Bimanual Coordination on Activities of Daily Living in Older Adults with Mild Cognitive Impairment.

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#Medtech Walailak

#MedicalTechnologyInternational

#PhysicalTherapyWalailak