ข่าวเด่น

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในหัวข้อ “โรคเกี่ยวกับความพิการ การตรวจประเมินร่างกายอย่างง่าย และการให้การรักษาฟื้นฟูคนพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM2019) in conjunction with the 38th Annual Scientific Meeting of the Korean Endocrine Society (KES) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

          รองศาสตราจารย์ …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการป …

Read More »

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

            สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพั …

Read More »

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

          ผศ.ดร.ยุวดีวิทย …

Read More »

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน …

Read More »