ข่าวประชาสัมพันธ์

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in lower extrimities)

          สาขาวิชากายภาพบําบัดในฐานะสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบําบัด ที่มีบทบาททั้งในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้เกิดการบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาความรู้ทั้งด้านการส่งเสริมป้องกันการบาดเจ็บการกีฬาของรยางค์ล่าง การฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับนักกีฬาที่ ได้รับบาดเจ็บ และการทํางานของนักกายภาพบําบัดในช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ให้กับนักกายภาพบําบัดผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการกีฬาได้แก่

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์ อาจารย์ภาควิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

          2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ อาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

          3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา นานา อาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

          4) กภ.ธนกร ศศะยานันท์ นักกายภาพบําบัดสโมสรกีฬาฟุตบอลบีจีปทุมยูไนเต็ด

          5) กภ.ทิพย์รัตน์ แก้วใส นักกายภาพบําบัดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

          6) กภ.คธานนท์ ผลพืช  นักกายภาพบําบัดประจําการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

          7) กภ.มูฮัมหมัดไฟศาล รอกา นักกายภาพบําบัดสโมสรป่าตอง ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาขอขอบพระคุณ

– ท่านคณบดี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นเกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี

– รองคณบดี หัวหน้าสาขา ประธานโครงการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรทุกท่านที่จัดงานออกมาได้อย่างเรียบร้อย

– ผู้เข้าร่วมทุกท่านในงานประชุมวิชาการครั้งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งหน้าเราจะได้พบกันในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดครั้งที่ 10 และครั้งถัด ๆ ไป

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่น ประจำปี 2564

          สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดี  และคณาจารย์ของหลักสูตร เดินทางมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่น ประจำปี 2564 อาจารย์ กภ.เรณู ชูโชติ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่มีความรู้ความสามารถทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาตลอดจนผู้ร่วมงาน
 
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2) ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM / Line

สำหรับการสมัครแบบใช้ Portfolio

 • ขอให้นักศึกษาที่ยังอัพโหลดเอกสารในระบบไม่ครบขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
 • ใบแสดงผลการศึกษา
 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • เรียงความหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและเหตุผลในการเลือกเรียน
 • ใบรับรองแพทย์

สำหรับการสมัครแบบใช้คะแนน สทศ.

 • ขอให้นักศึกษาอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • ใบแสดงผลการศึกษา
 • ใบรับรองแพทย์

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับน้องๆ ที่ไม่สามารถเดินทางไปขอใบรับรองแพทย์ได้ ทางสาขาวิชาฯ อนุโลมให้ส่งใบรับรองแพทย์ย้อนหลังได้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการจัดส่งใบรับรองแพทย์ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านกลุ่มไลน์

โดยขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/SB5YESC7r8 หรือตาม Qr Code ด้านล่างนี้เพื่อรับทราบ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://entry.wu.ac.th/new/home_result.asp?v=0&p=35&cf=0

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in Lower Extremities)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in Lower Extremities)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

1) มีความรู้เกี่ยวกับโรคหรือพยาธิสภาพของการบาดเจ็บที่พบบ่อยในนักกีฬาของรยางค์ขาในชนิดกีฬาต่าง ๆ

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการในนักกีฬา

4) มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บในนักกีฬาและสามารถนำไปแนะนำให้กับนักกีฬาได้

5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาในทางคลินิกในกีฬา และการทำงานของนักกายภาพบำบัดในช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid-19

 • กำหนดจัดอบรมในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.15 น.  ผ่านระบบ Webinar (ZOOM)
 • อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท  รับจำนวน 115 คน
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
 • สมัครได้ที่  https://forms.gle/YmsiUKBuQzgzVG5S8
 • รายละเอียดโครงการ https://qrgo.page.link/n1mpn

ขณะนี้อยู่ระหว่างขอหน่วยคะแนนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

=== สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่===

อาจารย์ กภ.วลัยนิภา หาพุทธา 089-1717322

อาจารย์ ดร.กภ.อรชุมา เมืองสอน 089-1537925

นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส 0-7567-2604

E-mail: ptwu61@gmail.com

FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่นประจำปี 2564

📢📢สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

👉ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกดีเด่นประจำปี 2564🏆🏅
🏅จำนวน 2 กลุ่มรางวัล🏅
✅กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลขนาดกลาง
✅กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลเฉพาะทาง
👉โดยเสนอชื่อผ่าน Link https://forms.gle/puLTFUk7mCxPNm4s7 หรือ Scan QR code
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
☎สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 075476657 หรือ 075672603
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรม โครงการ “การสอนข้างเตียงในสภาวะการระบาดของโควิด 19”

             ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรม โครงการ “การสอนข้างเตียงในสภาวะการระบาดของโควิด 19”

👉วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.15 น. (Online Webinar ZOOM)
🔽สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2564
ลงทะเบียน https://forms.gle/X5ppSsmPD1sks2979
รายละเอียดโครงการ : https://qrgo.page.link/Sqj43
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. นิชาภา จันทร์ดี โทรศัพท์ 06-2242-9193 หรือ 0 7567 2603
FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ “การจัดการเรียนการสอนข้างเตียงสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด”

           ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก CI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ “การจัดการเรียนการสอนข้างเตียงสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด”

👉วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45-12.15 น. (Online Webinar ZOOM)
🔽สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2564
ลงทะเบียน https://forms.gle/XEDZ3KU7aZwdgnDn9
รายละเอียดโครงการ : https://qrgo.page.link/TYWAv
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. นิชาภา จันทร์ดี โทรศัพท์ 06-2242-9193 หรือ 0 7567 2603
FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 60 คน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด
TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 60 คน)
แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป: 3.00
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 29 เมษายน 2564
แบบที่ 1 GPAX + Portfolio
แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT
O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา 01 : ภาษาไทย คิด 10 %
– วิชา 02 : สังคมศึกษา คิด 10 %
– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ คิด 25 %
– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 25 %
– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 30 %
GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 25 %
– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 30 %
– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิด 45 %
สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยท่านคณบดี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขนอมซันไรซ์บีชรีสอร์ท
   
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

กิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ – สายใยรักบุคลากร”

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา พันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กรได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ – สายใยรักบุคลากร” ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักวิชาฯ สาขาวิชาฯ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้

                       กิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ – สายใยรักบุคลากร” เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย การดำเนินงานในระดับพันธกิจต่างๆ ที่ต้องมีการขับเคลื่อนให้สำนักวิชาฯ บรรลุเป้าหมายตาม KPI และ OKRs ที่ตั้งไว้ การรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและอื่นๆ การรับทราบกิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยจากสถานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 2 ศูนย์ความเป็นเลิศของสำนักวิชาฯ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ยังได้เรียนรู้แนวทางและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจากท่านคณบดีที่รับเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้

โดยมีอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 • อาจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล
 • อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
 • อาจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
 • อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
 • อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร
 • อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
 • อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูมี
 • อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม