นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน จากทีม “เตียงเลื่อนเคลื่อนง่าย สบายผู้ดูแล” ประกอบด้วย

  1. นางสาวศิรภัสสร เกิดเนตร
  2. นางสาวจันทมาส ธนาวุฑฒ์
  3. นางสาวซารีปะห์ เวาะแมะ
  4. นางสาวพัณณิตา เสาดา
  5. นางสาวสุดธิดา        ประทีป
  6. นางสาวเสาวรัตน์ หมัดอะด้ำ
  7. นายจัสมิน สนเส็ม
  8. นางสาวซูรีย๊ะ อิงดิง

เข้ารับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรมแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เตียงเลื่อนเคลื่อนง่าย สบายผู้ดูแล เป็นอุปกรณ์ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล จันทรวิโรจน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในความสำเร็จครั้งนี้