Home / ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิชา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559