โครงการ I-SAH พัฒนาบัณฑิตคุณธรรม

โครงการ I-SAH พัฒนาบัณฑิตคุณธรรม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เห็นความสำคัญของการเคารพผู้อาวุโสกว่า (Seniority) ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและสังคม (Order) รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (Tradition) มีความเป็นหนึ่งเดียว สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน (Unity) มีความเสียสละกายและใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Spirit) นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม (Accountibility) รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Humanity) เพื่อความสันติสุขของสังคม

โครงการ I-SAH พัฒนาบัณฑิตคุณธรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชา ดังที่ว่า “เป็นเลิศด้านวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ”
  2. เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณธรรม I-SAH ตามหลักการของ SOTUS + Accountibility + Humanity

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

  1. อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณ