บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์

ระบบการพัฒนานักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ให้ เก่ง ดี มีความสุข

บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ในเชิงบวกให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย “เก่ง ดี มีความสุข”

– เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสำนักวิชาให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างแท้จริง

คลิกดาวน์โหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

แผนการดำเนินงานบ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์

– SAH Helpers 

ประกอบด้วย บ้าน 6 หลัง ดังนี้