ข่าวเด่น

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in Lower Extremities)

Read More »