รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

 

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 40 คน)

แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป: 3.00

แบบที่ 1 GPAX + Portfolio

แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์- 28 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์