สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1
ในวันนี้ 30 พ.ย 2567 สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมเข้าพบพูดคุยความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตามนโยบายที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการเป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ คือ
– สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและสำนักวิชาฯ
– สร้างโครงการเสนอขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน
– พัฒนา แก้ไขปัญหา ของชุมชนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมและ
– สร้างโมเดลชุมชนสุขภาวะ
โดยมีผู้นำจาก อ.ท่าศาลา นำโดย ปลัดอำเภอท่าศาลา นางสาวเบญมาศ อู่ทองคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 3 ตำบล ได้แก่ ต.ไทยบุรี ต.ท่าขึ้น และ ต.ท่าศาลา ร่วมวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ทั้งนี้ประเด็นที่ได้รับจากผู้นำชุมชน จะดำเนินการนำเสนอต่อสำนักวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนต่อไป