พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566
พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัดและให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยออกอากาศเผยแพร่ทาง Website Youtube Walailak Chanel page facebook และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี พัทลุง และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ลิงค์ ดังนี้
1.หัวข้อ : “เชื้อดื้อยา ภัยร้ายใกล้ตัว” บรรยายโดย ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ
  https://www.facebook.com/watch/?v=455682579865214&ref=sharing
 
2.หัวข้อ : “ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี” บรรยายโดย ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=1189226805002417&ref=sharing
 
3.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับอัมพฤกษ์อัมพาต” บรรยายโดย ผศ.ดร.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
  https://www.facebook.com/watch/?v=1437591349983314
 
4.หัวข้อ : “โรคไข้กาฬหลังแอ่น” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
  https://www.facebook.com/watch/?v=1457487034654856
 
5.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับพาร์กินสัน” บรรยายโดย ดร.จารุภา เลขทิพย์
  https://www.facebook.com/watch/?v=5965865326778189
 
6.หัวข้อ : “น้ำมันปาล์มแดง ประโยชน์ที่มากกว่าการปรุงอาหาร” บรรยายโดย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=3575432199368374&ref=sharing
 
7.หัวข้อ : “นักเทคนิคการแพทย์กับการตรวจปัสสาวะ” บรรยายโดย ผศ.ดร. ศรุดา คุระเอียด
  https://www.facebook.com/watch/?v=921516452184082&ref=sharing


8.หัวข้อ : “แมลงวันภัยร้ายหน้าร้อน” บรรยายโดย ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว
  https://www.facebook.com/watch/?v=756174849190112&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “อันตรายที่มาจากยุง” บรรยายโดย ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
https://www.facebook.com/watch/?v=750537266586858&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต”  บรรยายโดย อ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
https://www.facebook.com/watch/?v=166284816339532&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โพรไบโอติก(PROBIOTICS)จุลินทรีย์มีประโยชน์” บรรยายโดย ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม
https://www.facebook.com/watch/?v=956217735725082&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง” บรรยายโดย อ.ประถมชัย รัตนวรรณ
https://www.facebook.com/watch/?v=1279926796237944
 
  1. หัวข้อ : “ภูมิคุมกันบำบัดรักษามะเร็ง” บรรยายโดย รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
https://www.facebook.com/watch/?v=578166647631781&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “การตรวจคัดกรองและตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
https://www.facebook.com/watch/?v=1691654721294403&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โรคติดเชื้อกับการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน”  บรรยายโดย ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว
https://www.facebook.com/watch/?v=1591678001237695&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “มะเร็งรู้เร็วรักษาได้” บรรยายโดย อ.ดร.อามานร์ เทศอาเส็น
https://www.facebook.com/watch/?v=807036260985578&ref=sharing