สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน
ช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้กำลังใจ ให้ความรู้ด้านการดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รวมถึงมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การวัดความดันโลหิตและการตรวจภาวะซีด ภายใต้โครงการ "บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชฯ มวล."
การลงพื้นที่เชิงรุกทำให้ทราบถึงข้อมูลสุขภาพเชิงลึกของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจสอดคล้องกับที่มาของโรคประจำตัวของประชาชนในชุมชน คณะทำงานได้นำประเด็นสำคัญเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชนต่อไป
กิจกรรมเยี่ยมบ้านได้สร้างความรอยยิ้มและกำลังใจแก่คนในชุมชน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และคนในชุมชนมีความพร้อมในการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นให้เกิดขึ้นในชุมชน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์