สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการฝึกสอนการเจาะเลือดและกระบวนการรับบริจาคโลหิตให้แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MTH60-466 คลินิกสัมพันธ์ ก่อนออกไปฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในภาคการศึกษาถัดไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

สำหรับรายวิชา  MTH60-466 คลินิกสัมพันธ์ เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์และความสัมพันธ์ทางคลินิกของแขนงวิชาโลหิตวิทยา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เคมีคลินิก ปรสิตและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ทบทวนการฝึกปฏิบัติการทางเทคนิคการเเพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ