โครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์”
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ทางสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำโดยคณาจารย์แขนงจุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ชั้นปีที่ 3 ออกบริการวิชาการภาคสนาม ณ โรงเรียนวัดสโมสร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์” ซึ่งรายวิชาดังกล่าวจะมีการฝึกให้นักศึกษาดำเนินการบริการวิชาการเพื่อประมวลความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่ได้ศึกษามาและเป็นการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งประโยชน์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
1) เกิดการบริการวิชาการ/วิชาการรับใช้สังคมตามความต้องการของชุมชน/สังคมที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) ส่งเสริมให้เกิดการยุติการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิต โดยเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคหนอนพยาธิในลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ต่อเนื่องจากกิจกรรมก่อนหน้าที่เคยได้รับบริการตรวจหาพยาธิในลำไส้ไปแล้วนั้น
3) ชุมชนนำร่องโรงเรียนวัดสโมสร ได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียน และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนมากขึ้นและยั่งยืน
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนวัดสโมสรเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา โดยในวันดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน