สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์”
          สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์” ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยมีคุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
          สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสืบค้นความซ้ำซ้อนด้านสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องและเป็นการเสริมทักษะความชำนาญแก่นักวิจัยในการจัดเตรียมการจดเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องตามภาระงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย