ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

 
🎉🎉  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม