สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม“English Conversation for fun”

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม“English Conversation for fun” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ให้การต้อนรับทีมวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Mr.David Chang, Mrs.Lila Kim Chang, Mr.Brian Lee, Mr.Yeon Choi, Ms.Jay Chang, Mr.Brandon Lim Mr.Grace Kim, Ms.Michelle She, Ms.Sidney Hahm.

โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอันซึ่งประโยชน์และตอบโจทย์การขับเคลื่อนความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยวลัย ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสหเวชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม “English Conversation for fun” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Happy Workplace & Work Life Balance เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ มีความสุขและพึงพอใจกับการทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของสำนักวิชา