สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “24 hours to complete manuscript” เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ TASÀLA cabana อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “24 hours to complete manuscript” เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566  ณ TASÀLA cabana อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับคำแนะนำการเขียน manuscript ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ Prof. Dr. Md. Atiar Rahman และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูงมาช่วยแนะนำการเขียนงานวิจัย การเลือกวารสารในการตีพิมพ์ การเลือกสถิติงานวิจัยที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการ complete manuscript โดยหวังว่าจะเป็นการผลักดันและส่งเสริมคณาจารย์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมุ่งหวังให้คณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล Scopus