สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณหมอหยิน แพทย์หญิงอภิรดี ณ ระนอง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์การเสริมความงามในคลินิก และวิธีการดูแลผิวพรรณ ปรับรูปหน้าและรูปร่าง” และ “การเสริมความงามด้วยวิธีการเสริมความงามด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ”

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก คุณหมอหยิน แพทย์หญิงอภิรดี ณ ระนอง และ คุณนิก ณัฐิตา คงยัง นักกายภาพบำบัด ประจำอภิรดีคลินิก เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์การเสริมความงามในคลินิก และวิธีการดูแลผิวพรรณ ปรับรูปหน้าและรูปร่าง” และ “การเสริมความงามด้วยวิธีการเสริมความงามด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา PTH64-282 การดูแลสุขภาพเพื่อความงามจากภายใน ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับรายวิชา PTH64-282 การดูแลสุขภาพเพื่อความงามจากภายใน เป็นรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพกายและใจเพื่อสุขภาพที่ดีเกิดการเปล่งประกายความงามจากภายใน การดูแลร่างกาย บำรุงผิวพรรณ อาหารเพื่อสุขภาพ สมดุลพลังงานของร่างกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมความงามตามธรรมชาติ การตกแต่งและการศัลยกรรม การดูแลจิตใจและสร้างพลังใจให้ตนเอง แนวทางการดำเนินชีวิตแบบคิดบวก