สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

Graduate affair of School of Allied Health Sciences, opens the club as a “SAH Smile Club”

          The graduate affair, School of Allied Health Sciences, has managed the relaxing corner for the students in the advantages of talking and counseling in several topics such as how to live in the University, how to study and learn, as well as student meeting. Anyway, close supervision from advisors is also considered. Therefore, "SAH Smile Club" has been opened for these mentions earlier on Thursday 20 February, 2020 at SAH Smile club room (SAH corner 3), 2 floor, Academic building. This event has been get the attention from the students to participate in the above activities very well.

Exhibition of Nipa palm vinegar powder and tablet on the welcome of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

          On February 17th, 2020, the prototype of health supplement products “Nipa palm vinegar powder and tablet” were exhibited by Asst. Prof. Dr. Wiyada Kwanhian, Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University with researchers from Walailak University in order to welcome Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at coordinating center of Pak Phanang River Basin Development due to the Royal initiative, Nakhon Si Thammarat. This research product was granted from several funding agencies including Agricultural Research Development Agency (Public Organization), Thailand Research Fund, and Office of the Higher Education Commission.

          From the research finding, it was found that Nipa palm vinegar from Khanab Nak, Pak Phanang was marinated vinegar that suitable for functional food. Antioxidant, reduction of lipid digestion and absorption, anti-hyperglycemia, anti-hypertension, immunomodulation, and anti-bacteria were also observed. These effects were potent as similar as Apple cider vinegar and Balsamic vinegar. Moreover, when the Nipa palm vinegar powder was produced by spray dry technology, the activity was still remain. Therefore, this product should be studied and developed for commercial in the future that support agriculturists and upgrade the local product to be the high value.

Student Affair, School of Allied Health Sciences, Walailak University participated in merit-making activity of the traditional of giving alms

          On Friday 14th February, 2020, Student Affair, School of Allied Health Sciences, Walailak University participated in merit-making activity of the traditional of giving alms to the fire by making crispy omelet with steamed rice for 63 monks and novices, and participants at the Dharma fair, Chor Pradu Food Center Walailak University. Walailak Abode of Culture was the host for this activity.

           For “the traditional of giving alms to the fire” it is a unique tradition of Buddhists in Nakhon Si Thammarat that have faith in Buddhism. Fire was lighted to warm and cook the food for monks and novices in the dawn morning. This activity is becoming a traditional that has been carried on for a long time.

Research Unit, School of Allied Health Sciences Organize activities “How to search journals”.

          On 31 January 2020, Associate Professor Dr. Manas Kotepui from Research Unit, School of Allied Health Sciences delivered an opening remark and reported about the activity “How to search journals”. This activity was honored by Associate Professor Dr. Jitbanjong Tangpong, Dean of School of Allied Health Sciences who greeted Mr. Kosin Sirirak from Institute of Research and Innovation Policy as a speaker. He provided the knowledge of finding the journals for publication in the national (TCI) and international (SCOPUS, Web of science) databases, as well as suggesting the techniques for selecting a journal that are appropriate for own research article. There were more than 21 lecturers participating in this activity. Lastly, we would like to thank Mr. Kosin Sirirak for providing a lot of knowledge and techniques in selecting journals.

 

School of Allied Health Sciences and the center for academic services, Walailak University, organized a rehabilitation program for bedridden elderly in Walailak Pattana demonstration community.

On January 8 th 2020, Asst. Prof. Jiraphat Nawarat from physical therapy program, the working group of the center for academic services, and the social activities office of Betagro group visited the Walailak Pattana demonstration community for planning about the rehabilitation program for the bedridden elderly. The purpose of this work is to give the self-care knowledge for bedridden elderly and their caregivers. The project consists of main activities, such as surveying, evaluating, screening for problems of target groups (there are currently 10 bedridden patients), and the innovative design process for the rehabilitation program that corresponds to individual problems. This project implementation period started from January to August 2020.

Workshop for English Conservation by SAH Research Unit

          On 14 January 2020, SAH Research unit organized the Workshop for English Conversation which was honored by Mr. David Chang. He led a visiting group of eleven foreign speakers to exchange and participate the activities. There were four activities containing Casual Conservations & Greeings, Conservations about You and Your family, Conservations about Culture and Conservations about the New Year. All participants and speakers were divided to many small groups to practice a private English skill with native speakers. All members and speakers are happy to exchange and learn from each other. Finally, we would like to thank Mr. David Chang and his team for this event.

 

Physical therapy students, Walailak University won the medal award in the elderly innovative contest in “Elderly in Digital Century Conference”

Wheel for life ล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต

Physical therapy students, Walailak University won the medal award in the elderly innovative contest in “Elderly in Digital Century Conference” which is organized by Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI), Thai Health Promotion Foundation, and Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. This conference was held on April 28, 2018. The innovation that received an award was initiated by nine students and the idea was encouraged by Dr. Anoma Santiworakul, the lecturer in Physical Therapy Department, School of Allied Health Science, Walailak University. The purpose of this innovation is to assist the motion for independent elderly, and it is called “The Wheel for Life”. Nowadays, this product is using to gain the movement in an elderly in community and hopefully it will increase the quality of life for the user.

A Application for students of Master’s Degree Program in Biomedical Sciences, 2 scholarships

A Application for students of Master’s Degree Program in Biomedical Sciences, 2 scholarships

Qualification

Bachelor's Degree in any field of Medical Sciences / Biotechnology / Microbiology / Food Technology or related fields.

2. Research skill

2.1. The Improvement of bacterial strain by UV or chemical mutagenesis.

2.2. Purification of secondary metabolites produced from bacteria.

Scholarship

1. Research grant from Walailak University 8,000 baht per month, up to 2 years

2. Graduate Research Grant: Research Assistance (RA)

Please contact Assoc. Prof. Dr. Monthon Lertcanawanichakul for more information. Mobile Phone 08-35013388 Email: lmonthon55@gmail.com Phone 0 7567 2180

I would like to inform you about Biomedical Sciences (BMS) Seminar

Dear BMS Student,

I would like to inform you about Biomedical Sciences (BMS) Seminar
on 14 May 2018 at Meeting Room 1, Academic building 2 (13.00-15.00 p.m)

📚 Topic : “An Alternative Adjunct Therapy for Human HIV Infection”

👨‍🏫 By : Professor Dr. Aftab A. Ansari

🏛️ From : Experimental Pathology, School of Medicine
Emory University, Atlanta, GA, USA

Please Register to Join in Biomedical Sciences (BMS) Seminar in this link https://goo.gl/bK9jyc

และ เสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา”

👨‍💻 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ : หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์